Start Kalender
Styrelse Regelverk Historik
Klubbinfo
Kontakt Bli Medlem Länkar Sök

Drogpolicy

Upplands Väsby Båtsällskap är i sin idrottsutövning ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund genom Svenska Seglarförbundet. Sällskapet tillhör även Svenska Båtunionen samt Friluftsfrämjandet.

Upplands Väsby Båtsällskap skall i sin idrottsliga verksamhet vara drogfritt. Det innebär ett absolut förbud för aktiva, ledare och funktionärer att vara påverkade av droger eller alkohol under eller i samband med aktiv idrottsutövning.

Varje ledare inom sällskapet ansvarar för att dennes idrottsliga verksamhet är fri från droger.

Restriktivitet skall råda beträffande alkohol i samband med sällskapets övriga arrangemang. Annat drogmissbruk skall aldrig tolereras.

Om missbruk i strid mot vår policy ändå upptäcks åligger det varje berörd styrelseledamot/ledare att agera, i första hand genom samtal med vederbörande. I fråga om ungdom under 18 år skall målsman kontaktas.

Sällskapet har inte ansvar för rehabilitering men kan, vid behov, hjälpa till att skapa kontakt med hjälpande instanser. Den enskildes aktiva medverkan till rehabilitering är av största vikt. Andra medverkande kan vara föräldrar, kamrater, skolhälsovård och sociala myndigheter.

Bry Dig om! Ställ krav!

Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om.

Missriktad tolerans stjälper i stället för att hjälpa.

ntagen av styrelsen den 8 februari 2007.Avfallsplan

Fritidsbåthamnen i Upplands Väsby är belägen vid Sättra i Mälaren invid farleden Stäket - Sigtuna.
Position: N 59° 50.5, O 19° 31.7. Hamnområdet ägs av Upplands Väsby kommun. För verksamheten i hamnen svarar Upplands Väsby Båtsällskap.
Adresser:
Upplands Väsby kommun
194 80 UPPLANDS VÄSBY
Telefon vxl 08 590 970 00

Upplands Väsby Båtsällskap
Box 91
194 22 UPPLANDS VÄSBY
Telefon hamnkontor telesvar 08 590 803 67

Ansvarig för det praktiska genomförandet av avfallsplanen är UVB varvschef

Hamnen rymmer ca 400 fasta båtplatser, av dessa är 3 platser avsedda för
gästande båtar. Antalet betalande gäster uppskattas till ca 20 st/år.

Omhändertaget avfall kan uppdelas på hushållsavfall och grovsopor.
- Hushållsavfallet uppsamlas i 5 st plastkärl på 660 liter/st som tillhandahålls av SITA.
- Grovsopor, varmed förstås i huvudsak virke, presenningar o.d. uppskattas till ca 30 m3 per år.
Uppskattningarna bygger på senaste årets fakturering från renhållningsentreprenören.
Avfallsmängden bedöms förbli konstant.

Mottagningsanordningar:
a. Plastkärl för hushållsavfall, 5 st á 660 liter, töms en gång i veckan under tiden 1 april till sista oktober. Under perioden 1 november till sista mars finns 1 st á 660 liter plastkärl som töms en gång per vecka.
b. Container för grovsopor ca 20 m3, beställs i samband med anordnade städdagar/kvällar. 2 - 3 containers per år.

Uppställningsplatser
för mottagningsanordningar:  plastkärlen vid 100-bryggan, container vid servicebryggan i samband med städdagar/kvällar.

Allt avfall hämtas och omhändertas av den kommunala renhållningsentreprenören.

Medlemmarna underrättas om mottagningsanordningarna genom anvisningar
på anslagstavla, denna plan på Sällskapets hemsida, i den årliga informationsfoldern som finns att hämta i hamnkontoret samt delas ut till alla nya medlemmar i samband med välkomstbrevet.
Sällskapets medlemmar kan framföra synpunkter direkt till ansvariga funktionärer eller på sällskapets medlemsmöten.
Samråd sker vid behov med kommunens förvaltningar.
Några särskilda åtgärder att förenkla avfallslämningen har inte vidtagits.

Denna avfallsplan är reviderad av styrelsen i februari 2012 och gäller tillsvidare.
Planen skall revideras med högst 3 års mellanrum eller så snart förhållandena
väsentligt förändratsUVB Styrelse 2017

Styrelse
Ordförande Jan Larsson 08 590 914 50
Kassör Carina Lundquist 073 181 41 00
Sekreterare Tommy Hammar 08 590 816 52
Klubbmästare Bim Milde 070 950 66 88
Varvschef Lars Björk 070 327 48 78
Småbåtsansvarig Tommy Andersson 076 231 37 58
Hamnkapten Michael Claeson .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
Suppleanter
1/ Vilhelm Malmborg 070 747 60 60
2/Bitr. kassör Kerstin Söderlund 070 453 96 58
3/Bitr. sekreterare Helene Moberg 070 488 89 97
Funktionärer
Jollesektionen Carl-Henrik Ridderstad 070 343 16 36
Bitr. jollesektionen Jan Salomonsson 076 263 02 52
Bitr. varvschef Vilhelm Malmborg 070 747 60 60
Bitr. småbåtsansvarig Leif Carlsson 070 335 92 13
Bitr. klubbmästare Gun Bülow 08 590 32 804
Bitr. hamnkapten Olle Ryrfeldt .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
Webbansvarig Sven Eriksson 08 590 815 63
Vaktchef Bjarne Nyqvist 070 793 00 56
Klubbholmsfogde Roger Räfsbäck 08 590 913 81
Fiskesektionen Mikael Karlsson 073 937 99 13
Bränsleansvarig Mikael Karlsson 073 937 99 13
Servicesektion Åke Lindström 073 080 71 78
Revisorer
Bo Gustavsson 08 590 302 04
Stefan Gullberg 070 778 57 74
Revisorssuppleant
Claes Hammar 08 590 879 25
Valberedning
Jamil Touma 072 218 06 62
Per Laikmets 070 444 17 39
Tommy Andersson 076 231 37 58


Sida 3 av 3 |  < 1 2 3