Start Kalender
Styrelse Regelverk StadgarOrdningsreglerVaktreglerAvgifter 2017MiljöplanDrogpolicyAvfallsplan Historik
Klubbinfo
Kontakt Bli Medlem Länkar Sök

Adresser

Upplands Väsby Båtsällskap
Box 91, 194 22 Upplands Väsby

Bankgiro: 827-9291
E-post till UVB: Se respektive funktionär i styrelsen
Swish nr: 123 219 97 01, ange medlemsnummer och vad det avser.

Bli Medlem

Välkommen som medlem i Upplands Väsby Båtsällskap
Upplands Väsby Båtsällskap är en ideell förening med medlemmar som har en passion för båtar och sjöliv. Vill du bli medlem finner du information om hur du gör samt ansökningsblankett nedan. Medlemsavgift och andra avgifter hittar du här.

Klicka gärna på länken   så får du en presentation av föreningen i form av ett bildspel.

Vill du bli medlem?

Skriv ut formuläret nedan, fyll i det och skicka sedan in till UVB, adressen finns på formuläret, sida två. Ofullständigt ifylld blankett behandlas EJ. Din ansökan behandlas på klubbens nästkommande styrelsemöte, tider se UVB kalender. När du blivit antagen som medlem kommer du att få ett inbetalningskort. Du är aktiv medlem när vi fått din inbetalning.

Klicka här för att ladda ner formuläret

Regelverk

Här kan du ta del av klubbens regler, stadgar, policy för avfallshantering, droger och miljö. Du hittar även aktuella avgifter för medlemskap, båtplatser och pliktavgifter.
Använd länkarna till vänster för att se respektive dokument

Våren 1949 samlades några fritidsfiskare ...

... för att gemensamt försöka lösa problemet att hålla hamn för sina båtar.
Här var ursprunget till det som idag är Upplands Väsby Båtsällskap.

1969 var trycket på båtplatser så stort i det växande Upplands Väsby att kommunen engagerade sig i en utbyggnad av båthamnen. Ett nytt bryggsystem anlades och hamnen fick i ett slag 350 båtplatser. Upplands Väsby Båtsällskap har numera drygt 500 medlemmar, varav 380 har båtplats.

Kalender

Stadgar

Uppdaterad och fastställd av UVB årsmöte 16 februari 2012.

Ändamål
§ 1

Upplands Väsby Båtsällskap, ursprungligen bildat 1949, är en ideell förening.

Den har som målsättning att genom åtgärder för att främja intresse och kunskap om sjö- och båtliv, motivera och stimulera vuxna, ungdomar och barn till ett aktivt båtliv.

Sällskapet har vidare som målsättning att tills att en väl organiserad hamn och lämpliga uppläggningsplatser finns tillgängliga för medlemmarna.

Föreningen skall aktivt följa utvecklingen av båtlivets miljöfrågor och sträva efter att vidta erforderliga åtgärder med anledning av detta.

Medlemskap
§ 2

Medlemskap kan vinnas efter skriftlig ansökan på av styrelsen fastställt formulär varvid den sökande härigenom accepterar sällskapets stadgar och ordningsregler.

Medlem inväljs av styrelsen, som även beslutar om uteslutning av medlem.

Medlemskap gäller under förutsättning att medlemsavgift erläggs i föreskriven ordning.

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

1. enskilda vuxna medlemmar
2. enskilda ungdomsmedlemmar
3. familjemedlem
4. hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Kategori familjemedlem är ej berättigad till båtplats och har ej rösträtt men har i övrigt samma förmåner och skyldigheter som övriga medlemskategorier.

Hedersmedlem är den som sällskapet därtill utser.

Avgifter
§ 3

Avgifter utgörs av årlig medlemsavgift, båtplatsavgift och i förekommande fall särskild utdebitering och pliktavgift. Samtliga avgifter beslutas av årsmöte.

Medlem skall, inom tid och på sätt som styrelsen anger, erlägga beslutade avgifter. Om så ej sker skall medlemskapet anses förverkat.

Erlagd avgift återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur sällskapet. Eventuellt krav på medlem kvarstår efter utträde/uteslutning.

Styrelsen
§ 4

Styrelsen skall verka för klubbens utveckling samt tillvarata och utveckla sällskapets och medlemmarnas gemensamma intressen och aktiviteter inom verksamhetsområdet.

§ 5
Val av styrelse och funktionärer skall förberedas av en valberedning.

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, klubbmästare, ledare för hamnsektion (en hamnkapten) och två ledare till varvssektionen (en varvschef och en småbåtsansvarig, underställd varvschefen). Dessa ledamöter väljs var för sig av årsmötet för en tid av två år så att årligen hälften av styrelsens ledamöter väljs. Årsmötet väljer vidare tre suppleanter för en tid av ett år.

Härutöver ger årsmötet styrelsen mandat att välja de funktionärer, som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara lämpligt. Dessa funktionärer väljs var för sig för en tid av ett år.

Meddelande om vilka ledamöter som skall väljas och vilka funktionärer som erfordras och uppgifter för dessa skall senast 2 månader innan ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder suppleant i den turordning som beslutats om vid styrelsens konstituerande möte.

Avgår funktionär före mandattidens utgång skall styrelsens, efter förslag av valberedningen, snarast besluta om tillsättning av ny funktionär på uppträdd vakans.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och kan ålägga suppleant särskilt uppgift.

§ 6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen skall därutöver sammanträda när minst tre ledamöter gör framställning därom.

Suppleanter skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förfall för ledamot inträder suppleant i ledamots ställe i enlighet med den turordning som beslutas om enligt § 5. Vid lika röstetal i styrelsen skall ordföranden ha utslagsröst. Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

Talan mot styrelsebeslut kan väckas hos revisorerna inom 30 dagar efter delgivandet av detta.

§ 7
Ordföranden är sällskapets officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden som ersättare. I övrigt fördelas uppgifterna enligt styrelsens beslut. Dock har kassören att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar samt att föra klubbens räkenskaper.

Ordföranden och kassören tecknar var för sig sällskapets firma. Vid längre förfall för dessa båda tecknas sällskapets firma av vice ordföranden och sekreteraren i förening.

Möten
§ 8

Sällskapet skall avhålla minst två möten per år, varav ordinarie årsmöte i februari/mars och höstmöte i oktober/november. Tid och plats beslutas av styrelsen. Extra möte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst tio procent av sällskapets medlemmar så skriftligt begär.

Skriftlig kallelse till möte skall avsändas minst 14 dagar före möte.

Motioner och förslag skall för att kunna bli föremål för beslut framläggas skriftligen för styrelsen minst 30 dagar före mötet.

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas genom ombud.

§ 9
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
9. Fastställande av budget
10. Val av styrelse och revisorer
11. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
12. Övriga ärenden och eventuella motioner
13. Mötets avslutande

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 10

Verksamhetsåret skall vara lika med räkenskapsåret och omfatta tiden 1 januari – 31 december året innan årsmöte

Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m m skall överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte.

§ 11
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper gällande räkenskapsåret. Senast en vecka före ordinarie årsmötet lämnar revisorerna revisionsberättelse till styrelsen.

Sällskapets emblem
§ 12

Sällskapets vimpel är triangulär med vita kanter och vit diagonal på blå botten. På ena sidan om diagonalen finns ett ankare och på andra sidan sällskapets initialer i röd färg.

Vimpeln bör alltid föras på båt under gång och vid besök i andra hamnar.

Sällskapets medlemsnål är utförd i emalj och gulmetall enligt vimpelns mönster.

Stadgar och ordningsregler
§ 13

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgarna fordras beslut med minst två tredjedels majoritet.

§ 14
Utöver dessa stadgar utges ordningsregler för verksamheten inom sällskapet. Dessa fastställs av ordinarie årsmöte.

Ändring av ordningsregler sker genom beslut vid ett ordinarie årsmöte.

Sällskapets upplösning
§ 15

Beslut om sällskapets upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. För upplösning av sällskapet fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet.

Vid sällskapets upplösning skall eventuella tillgångar användas till båtsportens främjande.

Ordningsregler

Ordningsregler för Upplands Väsby Båtsällskap
Fastställda 23 februari 2006 av UVB årsmöte
Uppdaterad 21 februari 2008 av UVB årsmöte
Uppdaterad 19 februari 2009 av UVB årsmöte
Uppdaterad 18 februari 2010 av UVB årsmöte
Uppdaterad 16 februari 2012 av UVB årsmöte
Uppdaterad 8 november 2012 av UVB höstmöte

Allmänt
§ 1

Båthamn, varv och därtill hörande anläggningar är resultat av mångårigt uppoffrande arbete av medlemmarna. Förutsättningen för anläggningarnas framtida bestånd är att de behandlas med omtanke och varsamhet.
§ 2
Uppträd alltid på ett för sällskapet hedrande sätt. Detta gäller särskilt vid vistelse inom sällskapets områden, vid egna eller andra sällskaps sammankomster. Visa gott sjömanskap, god samarbetsvilja och tag hänsyn till andras trevnad och intressen.
§ 3
Medlem skall följa de anvisningar som lämnas av funktionär, vilken av årsmötet eller styrelsen blivit utsedd att svara för ifrågavarande ansvarsområde.
§ 4
Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits inom angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.
§ 5
Det åligger varje medlem att se till att ordning och reda råder inom sällskapets områden och lokaler. Skräpa ej ned i naturen, tag med avfall hem till hamnen efter båtturen och använd där befintliga soptunnor. Hamnens soptunnor får dock ej användas för avfall från egen bostad.
§ 6
Adressändring och ändring avseende båtinnehav skall omedelbart anmälas till hamnsektionen/kansliet.
§ 7
Medlemskap berättigar till en båtplats i mån av utrymme.
§ 8
Avgiftsfrihet begränsas till en släpjolle som får vara högst 3,5 m lång och 1,5 m bred. Jollen skall förvaras vintertid inom dragbåtens utrymme på land och sommartid på härför anvisad plats på land. Förvaras släpjolle i anslutning till dragbåt sommartid skall den lyftas upp och säkras på båts badbrygga, båt eller hängas i dävertar. Släpjolle får ej förtöjas vid brygga och ej heller läggas på bryggan.
§ 9
Båtägare skall ovillkorligen ha sin båt försäkrad på så sätt att tredje part alltid skyddas. Giltig försäkring skall förevisas på tider som anges av styrelsen. Båtägare som sjösätter/torrsätter båten själv skall innan sjösättning och torrsättning inför vinterförvaring, uppvisa giltigt försäkringsbevis.
§ 10
Varje båt, även jollar och liknande inom hamn- och varvsområdet skall vara märkt med UVB-märke med unikt nummer. Detta nummer skall införas i UVB båtregister innan sjösättning får ske. Ej identifierad båt anmäles som upphittad. Medlem som tilldelats bryggplats eller erhållit landkontrakt under aktiv sjösäsong skall omgående märka båten med UVB-märke.
§ 11
Medlem skall tillse att grindar och dörrar till sällskapets område och lokaler är låsta. Nyckel får ej utlånas utanför medlemskretsen. Nyckel tillhandahålles mot depositionsavgift. Nyckel skall återlämnas då medlemskapet upphör.
§ 12
Fordon skall framföras och uppställas enligt för området gällande anvisningar.
§ 13
Aktiv medlem skall hörsamma styrelsens kallelse till arbete inom sällskapet.
Hamn
§ 14

Hamnkaptenen svarar för tilldelning av bryggplats och eventuellt behov av att omdisponera bryggplatser.
§ 15
Båt skall inom sällskapets område förtöjas på anvisad plats. Förtöjning vid boj skall alltid ske med dubbla, ej genomlöpande linor, erforderligt antal fendrar av lämpligt materiel och med lämpliga dimensioner för undvikande av skador på intilliggande båt. Se ritning/anvisning på klubbens anslagstavla avseende dimensioner etc. Vid osäkerhet kring lämpliga dimensioner, kontakt hamnkaptenen för råd. Skada, som uppstår på annans båt, genom bristfällig förtöjning eller vårdslöshet i övrigt, skall ersättas av den båtägare vars båt förorsakat skadan. Bojar skall vara märkta med ägarens båtplatsnummer.
§ 16
Båt och boj skall vara upptagna i god tid före isläggning. Under perioden 30 november till 30 mars påföljande år får ej båt eller boj ligga i Sällskapets hamn.
§ 17
Medlem, som inte utnyttjar sin bryggplats äger inte rätt att utlåna, överlåta eller uthyra denna.
§ 18
Byte av båt för förtöjning vid tilldelad plats inom UVB får ej ske utan Hamnkaptenens hörande och tillstånd. Om så ej sker förloras platsen och annan plats kan tilldelas om sådan finnes ledig med hänsyn till nya båtens storlek.
§ 19
Bryggplats som inte utnyttjats under hel säsong skall anses vara förverkad. Detta omfattar även den erhållna landplatsen. Om sådan situation inträffar skall båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapet områden. Dispens kan ges om giltigt skäl föreläggs styrelsen i god tid.
§ 20
Åtgärder efter påpekande från bryggrond (bl a kontroll av förtöjning) skall vara åtgärdade inom den angivna tiden i utskickat formulär från hamnsektionen.

Varv
§ 21
Sjösättning och torrsättning av båtar skall ske enligt anvisningar och på tider som varvssektionen beslutar. Båtägare som ej erlägger fastställd avgift för sjö – respektive torrsättning av båt på av styrelsen fastställda tider, har förverkat rätten till hamnplats respektive plats på land. Om sådan situation inträffar skall båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapet områden. Dispens kan ges om giltigt skäl föreläggs varvschefen i god tid.
§ 22
Ägare till båt, vilken erfordrar kran för sjö- och torrsättning, har ej rätt att utan varvschefens tillstånd och anvisning, på eget initiativ sjö respektive torrsätta båt.
§ 23
Vid sjösättning och torrsättning av ”kranbåtar” skall båtägaren godkänna att erforderliga lyftstroppar har applicerats på ett för båten riktigt sätt.
§ 24
Båt vars nominella vikt överstiger 10 ton eller är mer än 4 meter bred får ej ligga inom sällskapets område. Dispens ges endast till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdelse har båt som överstiger dessa mått. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB medlem som övertar/köper båt som
nuvarande båtägare har dispens för.
§ 25
Båtar som sjö- respektive torrsätts via UVB’s ramp med trailer och eget dragfordon, får totalvikten av båt och trailer INTE överstiga 2,5 ton. Dispens ges endast av varvschefen till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdelse, 18 februari 2010, har båt + trailer som överstiger denna vikt. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB medlem som övertar/köper båt som nuvarande båtägare har dispens för. Torrsättning sker endast till av varvschef angiven plats. Båtägare eller medlem som nyttjar rampen är skyldig att tillse att båt eller trailer inte överskrider rampens kapacitet och att inga skador på klubbens egendom eller utrustning inträffar när rampen nyttjas. Varvschefen har rätt att neka båtägare och medlemmar rätten att nyttja rampen om varvschefen bedömer att sjö- respektive torrsättning inte kan genomföras på ett fullgott eller säkert vis.
§ 26
Båtägare skall vid torrsättning ha erforderliga bockar och stöttor eller vagga tillgängligt på anvisad plats. Dessa skall vara rätt dimensionerade och av god kvalité.
§ 27
Uppställningsplats och närmaste omgivning skall hållas ren och fri från skräp.
§ 28
Rustningsarbete skall utföras på sådant sätt att intilliggande båtar ej skadas eller arbete på dem försvåras.
§ 29
Vid arbete inom sällskapets område med användning av öppen eld, eldfarliga ämnen eller annat som kan medföra eldfara skall erforderlig eldsläckningsutrustning finnas tillgänglig i omedelbar anslutning till arbetsplatsen.
§ 30
Nyttjande av el (230/400V) för uppvärmning, användning av elektriska verktyg, elektrisk utrustning eller annan användning i båt inom hamn- och varvsområdet får ej ske om båtägare ej befinner sig i båten eller dess närhet. El-sladd (230/400V) ska bortkopplas från sitt uttag när man lämnar båten. Anslutning av uppmärkt el-sladd (230/400V) utan tillsyn får endast ske för laddning av batterier under en maximal tid på 48 timmar. El-sladd (230/400V) skall vara uppmärkt vid eluttaget för landanslutning med båtplatsnummer samt datum och klockslag för inkoppling. Behov av el utöver “normal” förbrukning såsom för värmefläkt etc. skall godkännas av varvschef.
§ 31
Båthus skall monteras ned i sin helhet senast den 31 maj och får sättas upp tidigast den 31 augusti. Definition av båthus är: En fristående ställning med eller utan täckning.
§ 32
Sällskapet tillhöriga båtar, flotte, vagnar, kärror och handredskap skall förvaras på anvisade platser. Redskapen får endast användas inom hamnområdet.
§ 33
Spillolja, oljefilter, batterier, målarburkar och övrigt miljöförstörande avfall/vätskor skall lämnas till kommunens miljöstation.
§ 34
Medlem skall snarast efter båtens sjösättning avröja uppläggningsplatsen. Bockar och täckning skall förvaras på av varvschefen anvisad plats. Inget material får placeras närmare staket än 1,5 meter.
§ 35
All utrustning tillhörande medlem såsom bockar, vaggor, vagnar/trailers och täckningsmaterial samt master mm skall vara tydligt märkt med bryggplatsnummer och namn. Båt skall vara märkt med UVB-märke. Icke uppmärkta och icke hopplockade bockar, vaggor och täckningsmaterial, anses som skräp av UVB. Varvschefen äger därmed rätten att kasta eller återvinna detta material. Samma gäller omärkta master och vagnar/trailers i dåligt skick. Omärkt båt eller utrustning anses ej vara placerad på anvisad plats då UVB funktionär inte kan fastställa, av nödvändig märkning, vem utrustningen tillhör och om utrustningen är placerad enligt anvisningar.
UVB ges då rätten att låsa fast eller flytta båt eller utrustning till annan plats inom varvsområdet som enskild medlem ej nödvändigtvis har tillgång till. Båt eller utrustning som ej är placerad på anvisad plats inom varvsområdet föranleder av årsmötet fastställd pliktavgift. För flytt av båt eller utrustning debiteras faktiskt kostnad för flytt.

Fiske
§ 36

Medlem har att beakta gällande regler för fiske i aktuella fiskevatten. Allt fiske från bryggorna är förbjudet. Allt spinnfiske inom hamnområdet är förbjudet.

Pliktavgifter att fastställas av årsmötet.
• Ej upptagen boj
• Ej upptagen båt
• Avsaknad av UVB märke
• Båt eller utrustning på ej anvisad plats
• Flyttning av båt eller utrustning
• Ej inställelse vid angiven sjö- resp. torrsättning
• Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond
• Utebliven vakt
• Ej i tid erlagt av styrelsen beslutade avgifter: fördubblad avgift
Aktuella avgifter hittar du under länken avgifter till vänster.
Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.

Vaktregler

Upplands Väsby Båtsällskap     UVB Vaktinformation

Alla båtinnehavare som fyllt 18 år är skyldiga att göra vakttjänst (1 pass/säsong),
undantag görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg. Medlem som det år denne fyller 80 år blir vaktbefriad.

Vaktpasset
Den som inte infunnit sig till vakttjänst debiteras en pliktavgift, som för närvarande är 3.000:-.

Materiel och instruktioner för vakttjänsten finns i vaktskåpet i klubbhusets möteslokal.

Vaktteckning sker under ca 3 veckor i januari då en vaktteckningspärm finns utlagd i
UVB klubbhus.

Du som inte tecknat vakt själv kommer av vaktchefen att placeras ut på första lediga vaktpass på vaktlistan eller blir tilldelad ett vaktpass senare under säsongen p.g.a.
inträffade ändringar!

Om du av någon anledning inte kan ta ditt pass, få du själv se till att byta denna med
annan intresserad (UVB medlem) eller på egen bekostnad lösa detta med reservvakterna.
Kom ihåg att meddela vaktchefen förändringen. Ändra i vaktpärmen.

Medlem som säger upp sin båtplats efter att vaktlistan fastställts, och kvarstår som medlem, ska fullgöra sitt vaktpass alternativt själv se till att byta denna med annan intresserad (UVB medlem) eller lösa detta med reservvakterna.
Kom ihåg att meddela vaktchefen förändringen. Ändra i vaktpärmen.

Du som bytt, ändrat eller saknar telefonnummer, meddela klubben ändringen,
lägg lapp i hamnkontoret samt ändra i vaktpärmen.

Är du intresserad av att vara reservvakt, kontakta vaktchefen. Som reservvakt, kan du få ca 800:-/ natt eller efter överenskommelse med den du ersätter.


UVB Vaktchef

 

Avgifter 2017

 

 

Inträdesavgift Engångsavgift

Senior och pensionärsmedlemskap

500:-
Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år, ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.

Medlemsavgifter (se not 1.)

Årligen
Senior (Det år man fyller 19 år) 700:-
Pensionär (Det år man fyller 65 år) 300:-
Familjemedlem 100:-
Junior 100:-

Båtplatsavgifter, inkluderar vinterplats (se not 2.)

Årligen
Grundavgift 850:-
Ytavgift (båts längd x bredd) 85:- / kvm

Bomavgifter

 Årligen
Ett flertal bryggplatser har bommar som UVB äger
Bomavgift för bom som är 4 meter lång 300:-
Bomavgift för bom som är 8 meter lång 500:-
Notera: Hamnkaptenen/kassören informerar dig om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken prisnivå det är.

Övriga avgifter

Sommarbåtplats på land för perioden (15/5-15/9) 600:- 
Förvaringsskåp 100:- /årligen
Gästhamn 50:- / dygn
Sällskapets vimpel 100:- /vimpel
Kranavgift 900:- / lyft
Betalningspåminnelseavgift 300:-

Pliktavgifter (se not 3.)

Ej upptagen boj efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars 1000:-
Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars 1000:- 
Båt eller utrustning på ej anvisad plats 1000:-
Ej UVB-nummer märkning på båt 1000:-
Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjö- torrsättning 1000:-
Flyttning av båt eller utrustning Faktisk kostnad för kran/traktor
Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (Gäller Kranbåtar)  3000:- 
Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond 1000:-
Utebliven vakt 3000:-
 

Avgifter för nyckelbricka;(se not 4.)

Registrering av ny nyckel, (skadad/borttappad
nyckelbricka) 200:-
Återaktivera spärrad nyckelbricka500:-
 
(alla priser i SEK)

Notering

  1. Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.
  1. Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgifter och bomavgift för innevarande året. Hamnkaptenen/kassör informerar om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken bomavgifr som gäller.
  1. Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.
  1. Om medlem som inte betalar sina avgifter i tid, enligt angiven förfallodag på fakturan, kommer nyckelbrickan att spärras. Återaktivering av nyckelbrickan sker när förfallen faktura inkl. påminnelseavgift och återaktiveringsavgift är betald.
  1. Om medlem ej betalar kranavgift i tid påförs och erläggs en avgift på 500:- på plats innan sjö- eller torrsättning sker.

Miljöplan

Syfte:

Vår miljöplan har som syfte att ge medlemmarna en gemensam målsättning och skall vara en riktlinje för sällskapets miljöansvar. Miljöplanen är ett levande dokument som skall förändras i takt med att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och praktiskt användbara. Årsmötet fastställer miljöplanen, nytt beslut fattas varje år i den mån planens innehåll förändrats.

Målsättning:

Sällskapet skall i all sin verksamhet verka för en god miljö och målsättningen är att utveckla båtlivet i balans med människa och natur.

Sällskapet ska ge medlemmarna information och kunskap som underlättar för den enskilda medlemmen att verka för en god miljö i samband med båtlivet. Sällskapet kan dock inte ställas till ansvar för skador på miljön som orsakas av enskild medlem.

Sällskapets hantering av miljöfrågor sker via sällskapets hamnchef som rapporterar till styrelsen och som representerar sällskapet i miljöfrågor.

Verksamheten i vår småbåtshamn medför miljöpåverkan i både det korta och det längre perspektivet. Det är därför viktigt att styrelse och medlemmar tillsammans verkar för att begränsa miljöbelastningen vid utövande av båtlivet och att vi alla har en gemensam uppfattning om hur miljöbelastningen fortlöpande kan begränsas.

Våra gemensamma ambitioner för småbåtshamnen:

Avlopp:
Avlopp från klubbhuset är anslutet till det kommunala avloppssystemet. UVB medlemmar skall följa regelverket härför.

Sopor:
Vi skall följa de regler som gäller för den dagliga sophanteringen och som finns anslagna vid småbåtshamnens avfallsplats. Vårt mål är att varje medlem genom källsortering bidrar till att få en så trevlig miljö i vår småbåtshamn som möjligt.

Båtarnas toaletter, latrin och avlopp:
Av hänsyn till miljön och varandra är det självklart att vi inte tömmer septiktankar eller använder båtarnas direktspolande toaletter när vi är i hamnen.

Utsläpp av avlopp från disk och tvätt direkt i vattenmiljön är svårt att undvika, men vi skall sträva efter att använda miljögodkända disk- och rengöringsmedel samt att minimera våra utsläpp, till ex. genom att diska i land där så är möjligt och där omhändertagande av diskvattnet sker.

Miljöfarligt avfall:
- Miljöfarligt avfall såsom olja, batterier, färgrester o.d. får absolut inte lämnas kvar i småbåtshamnen. Respektive båtägare ansvarar själv för att lämna detta till Sörab:s mottagningsstation.
- För hushållsavfall finns containers som töms genom avtal med SITA. Här skall endast lämnas hushållsavfall.
- För grovsopor finns container som ställs upp i hamnen tillfälligt vår och höst i samband med sjösättning och torrsättning av båtarna. Dessa får endast användas för brännbart material.
- Glas lämnar vi själva till kommunens mottagningsstationer. Returglas och aluminiumburkar lämnar vi givetvis i butikernas pantautomater.

Vårt mål är att sällskapet och medlemmarna ska använda miljögodkända ersättningsprodukter när det är praktiskt nödvändigt. Vid gemensamma evenemang, t.ex. fester, ska vi tänka på att använda så lite engångsmaterial som är praktiskt möjligt.

Medlemmarnas båtar: Vid skötsel av våra båtar ska vi sträva efter att göra det på ett miljöriktigt sätt. Vi skall endast använda godkända bottenfärger samt uppmuntra till miljövänliga alternativ Vi skall undvika utsläpp av bränsle och olja i sjö eller på land. Överblivet material får ej kastas överbord. Istället skall vi använda de anläggningar som finns i småbåtshamnen och andra uppsamlingsställen enligt ovan.

Denna miljöplan är antagen av årsmötet i februari 2009 och gäller tills vidare.

Drogpolicy

Upplands Väsby Båtsällskap är i sin idrottsutövning ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund genom Svenska Seglarförbundet. Sällskapet tillhör även Svenska Båtunionen samt Friluftsfrämjandet.

Upplands Väsby Båtsällskap skall i sin idrottsliga verksamhet vara drogfritt. Det innebär ett absolut förbud för aktiva, ledare och funktionärer att vara påverkade av droger eller alkohol under eller i samband med aktiv idrottsutövning.

Varje ledare inom sällskapet ansvarar för att dennes idrottsliga verksamhet är fri från droger.

Restriktivitet skall råda beträffande alkohol i samband med sällskapets övriga arrangemang. Annat drogmissbruk skall aldrig tolereras.

Om missbruk i strid mot vår policy ändå upptäcks åligger det varje berörd styrelseledamot/ledare att agera, i första hand genom samtal med vederbörande. I fråga om ungdom under 18 år skall målsman kontaktas.

Sällskapet har inte ansvar för rehabilitering men kan, vid behov, hjälpa till att skapa kontakt med hjälpande instanser. Den enskildes aktiva medverkan till rehabilitering är av största vikt. Andra medverkande kan vara föräldrar, kamrater, skolhälsovård och sociala myndigheter.

Bry Dig om! Ställ krav!

Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om.

Missriktad tolerans stjälper i stället för att hjälpa.

ntagen av styrelsen den 8 februari 2007.

Avfallsplan

Fritidsbåthamnen i Upplands Väsby är belägen vid Sättra i Mälaren invid farleden Stäket - Sigtuna.
Position: N 59° 50.5, O 19° 31.7. Hamnområdet ägs av Upplands Väsby kommun. För verksamheten i hamnen svarar Upplands Väsby Båtsällskap.
Adresser:
Upplands Väsby kommun
194 80 UPPLANDS VÄSBY
Telefon vxl 08 590 970 00

Upplands Väsby Båtsällskap
Box 91
194 22 UPPLANDS VÄSBY
Telefon hamnkontor telesvar 08 590 803 67

Ansvarig för det praktiska genomförandet av avfallsplanen är UVB varvschef

Hamnen rymmer ca 400 fasta båtplatser, av dessa är 3 platser avsedda för
gästande båtar. Antalet betalande gäster uppskattas till ca 20 st/år.

Omhändertaget avfall kan uppdelas på hushållsavfall och grovsopor.
- Hushållsavfallet uppsamlas i 5 st plastkärl på 660 liter/st som tillhandahålls av SITA.
- Grovsopor, varmed förstås i huvudsak virke, presenningar o.d. uppskattas till ca 30 m3 per år.
Uppskattningarna bygger på senaste årets fakturering från renhållningsentreprenören.
Avfallsmängden bedöms förbli konstant.

Mottagningsanordningar:
a. Plastkärl för hushållsavfall, 5 st á 660 liter, töms en gång i veckan under tiden 1 april till sista oktober. Under perioden 1 november till sista mars finns 1 st á 660 liter plastkärl som töms en gång per vecka.
b. Container för grovsopor ca 20 m3, beställs i samband med anordnade städdagar/kvällar. 2 - 3 containers per år.

Uppställningsplatser
för mottagningsanordningar:  plastkärlen vid 100-bryggan, container vid servicebryggan i samband med städdagar/kvällar.

Allt avfall hämtas och omhändertas av den kommunala renhållningsentreprenören.

Medlemmarna underrättas om mottagningsanordningarna genom anvisningar
på anslagstavla, denna plan på Sällskapets hemsida, i den årliga informationsfoldern som finns att hämta i hamnkontoret samt delas ut till alla nya medlemmar i samband med välkomstbrevet.
Sällskapets medlemmar kan framföra synpunkter direkt till ansvariga funktionärer eller på sällskapets medlemsmöten.
Samråd sker vid behov med kommunens förvaltningar.
Några särskilda åtgärder att förenkla avfallslämningen har inte vidtagits.

Denna avfallsplan är reviderad av styrelsen i februari 2012 och gäller tillsvidare.
Planen skall revideras med högst 3 års mellanrum eller så snart förhållandena
väsentligt förändrats

UVB Styrelse 2017

Styrelse
Ordförande Jan Larsson 08 590 914 50
Kassör Carina Lundquist 073 181 41 00
Sekreterare Tommy Hammar 08 590 816 52
Klubbmästare Bim Milde 070 950 66 88
Varvschef Lars Björk 070 327 48 78
Småbåtsansvarig Tommy Andersson 076 231 37 58
Hamnkapten Michael Claeson .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
Suppleanter
1/ Vilhelm Malmborg 070 747 60 60
2/Bitr. kassör Kerstin Söderlund 070 453 96 58
3/Bitr. sekreterare Helene Moberg 070 488 89 97
Funktionärer
Jollesektionen Carl-Henrik Ridderstad 070 343 16 36
Bitr. jollesektionen Jan Salomonsson 076 263 02 52
Bitr. varvschef Vilhelm Malmborg 070 747 60 60
Bitr. småbåtsansvarig Leif Carlsson 070 335 92 13
Bitr. klubbmästare Gun Bülow 08 590 32 804
Bitr. hamnkapten Olle Ryrfeldt .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
Webbansvarig Sven Eriksson 08 590 815 63
Vaktchef Bjarne Nyqvist 070 793 00 56
Klubbholmsfogde Roger Räfsbäck 08 590 913 81
Fiskesektionen Mikael Karlsson 073 937 99 13
Bränsleansvarig Mikael Karlsson 073 937 99 13
Servicesektion Åke Lindström 073 080 71 78
Revisorer
Bo Gustavsson 08 590 302 04
Stefan Gullberg 070 778 57 74
Revisorssuppleant
Claes Hammar 08 590 879 25
Valberedning
Jamil Touma 072 218 06 62
Per Laikmets 070 444 17 39
Tommy Andersson 076 231 37 58